Algemene voorwaarden &
Privacyverklaring

Geüpdatet op 15 Juli 2021

1 Partijen en voorwerp

JB Racing Promotions n.v. (hierna "JB Racing Promotions" of de "Verwerkingsverantwoordelijke")
Eindhovensebaan 75, 3940 Hechtel-Eksel, België.
KBO/BTW: BE 464.853.890
E-Mail: wouter@mr-revmatch.com
Telefoon: +32 (0)492 72 21 38

JB Racing Promotions
stelt dit Privacybeleid vast, dat tot doel heeft de Gebruikers op transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op het volgende adres: www.webuyyourporsche.be, (hierna de "Site"), en over de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door JB Racing Promotions.

In diens hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke, bepaalt JB Racing Promotions alle technische, juridische en organisatorische middelen en de doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruikers. JB Racing Promotions verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de "Wet") en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (d.i. de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of 'GDPR'; hierna de "Verordening").

De term "Gebruiker" verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een rechtspersoon is, die de Site bezoekt of op enigerlei wijze met de Site communiceert.

JB Racing Promotions is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van de gebruikers op zijn verzoek en in zijn naam verwerkt (hierna de "Verwerker" of "Onderaannemer"). In voorkomend geval verbindt JB Racing Promotions zich ertoe een Verwerker te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische maatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

2 Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van de Site door de Gebruikers kan leiden tot de verzameling van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door JB Racing Promotions, in zijn hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke of door dienstverleners die in naam en voor rekening van JB Racing Promotions opreden, gebeurt in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

Persoonsgegevens worden verwerkt door JB Racing Promotions, in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden, via de volgende methodes :

 • het gebruik van cookies.

3 Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld. Die doeleinden zijn de volgende :

 1. om marketing- en promotionele informatieactiviteiten uit te voeren na de voorafgaande toestemming van de gebruiker en tot de intrekking van deze toestemming, bijvoorbeeld het verzenden van promoties over de producten, diensten en evenementen van de gegevensbeheerder;
 2. statistieken samenstellen om de website, de aangeboden diensten en de interne organisatie van de werking te verbeteren;
 3. Houd de gebruiker op de hoogte van eventuele wijzigingen in de organisatie. Auxuqels laatste evenementen worden specifiek vermeld.

4 Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

De Gebruiker stemt ermee in dat, tijdens het bezoek en gebruik van de Site, JB Racing Promotions de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt :

 1. Gebruikersinformatie die zij verstrekken voor contractuele doeleinden en om de juiste nakoming van wederzijdse verplichtingen mogelijk te maken, namelijk achternaam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en eventueel bankgegevens; en meer in het algemeen alle informatie die vrijwillig door de gebruiker is verstrekt;
 2. De informatie van de gebruikers door formulieren in te vullen of contact op te nemen via telefoon, e-mail of andere middelen, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer van gebruikers;
 3. Met betrekking tot elk bezoek van gebruikers op de Site, zijn de automatisch verzamelde informatie:
  • IP-adres, browsertype en -model, tijdzone, het besturingssysteem;
  • alle informatie over de pagina's die de gebruiker op de site heeft bezocht, inclusief de URL, de navigatietijd...

JB Racing Promotions verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de voorwaarden en principes beschreven in dit Privacybeleid.

5 Toestemming

Door de toegang tot en het gebruik van de Site verklaart de Gebruiker dat hij/zij zijn/haar vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens heeft gelezen en gegeven. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit Privacybeleid.

Toestemming wordt gegeven door de positieve en actieve handeling waarmee de Gebruiker het vakje voor het privacybeleid in 'hypertext link' heeft aangevinkt. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de Site of om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met JB Racing Promotions. Elke overeenkomst die JB Racing Promotions en een Gebruiker verbinden met betrekking tot de diensten en goederen die worden aangeboden op de Site is onderworpen aan de aanvaarding van het Privacybeleid door de Gebruiker.

De Gebruiker stemt ermee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de in dit Privacybeleid opgenomen voorwaarden en principes, zijn/haar persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die hij/zij op de Site of in verband met de diensten die worden aangeboden door JB Racing Promotions, verstrekt voor de hierboven vermelde doeleinden.

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de voorafgaande toestemming onverlet.

6 Bewaartermijn van de persoonsgegevens van de Gebruikers

Overeenkomstig artikel 13, lid 2 van de Verordening bewaart de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Deze duur is in alle gevallen niet langer dan 6 maanden.

7 Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers, verwerkers of leveranciers van JB Racing Promotions voor zover adequate garanties worden geboden voor de beveiliging van de gegevens en voor zover zij samenwerken met JB Racing Promotions voor het op de markt brengen van de producten of het verlenen van diensten. Zij handelen onder het rechtstreekse gezag van JB Racing Promotions, en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.

In alle gevallen leven de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens worden verstrekt de inhoud van dit Privacybeleid na. JB Racing Promotions zorgt ervoor dat zij deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden en op een discrete en veilige manier verwerken.

In het geval dat de gegevens aan derden zouden worden verstrekt voor doeleinden van direct marketing of van prospectie, zal de Gebruiker vooraf geïnformeerd worden opdat hij of zij de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming aan dit gebruik van persoonsgegevens kan geven.

8 Data Protection Officer (DPO)

De volgende persoon wordt benoemd tot 'Functionaris voor gegevensbescherming' of 'Data Protection Officer' (hierna "DPO"): Wouter Bollen.

De rol van de DPO is te zorgen voor de correcte uitvoering en naleving van nationale en supranationale bepalingen inzake de verzameling en verwerking van persoonsgegevens.

U kunt als volgt contact opnemen met de DPO:

wouter@mr-revmatch.com;
+32 (0)492 72 21 38

9 Rechten van de Gebruikers

De Gebruiker kan zijn rechten te allen tijde uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het volgende adres: wouter@mr-revmatch.com, of een brief per post, vergezeld van een kopie van zijn of haar identiteitskaart aan het volgende adres: Terhulpensesteenweb 1, 1180 Ukkel.

a. Recht van toegang

In overeenstemming met artikel 15 van de Verordening, garandeert JB Racing Promotions het recht van de Gebruiker op toegang tot zijn persoonsgegevens. De Gebruiker heeft het recht op toegang tot deze persoonsgegevens en de volgende informatie :

 • de betrokken categorieën persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
 • in geval de ontvangers gevestigd zijn in derde landen of internationale organisaties zijn, de passende of geschikte waarborgen;
 • indien mogelijk, de voorgestelde opslagperiode voor persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria aan de hand waarvan deze periode wordt vastgesteld;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de Verordening, en, ten minste in dergelijke gevallen, relevante informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

De Verwerkingsverantwoordelijke kan een redelijke vergoeding eisen op basis van de administratieve kosten voor extra kopieën die door de Gebruiker worden opgevraagd.

Wanneer de Gebruiker dit verzoek langs elektronische weg (bv. via het e-mailadres) indient, worden de gegevens in elektronische vorm en voor algemeen gebruik verstrekt, tenzij de Gebruiker anders verzoekt.

De kopie van de gegevens zal uiterlijk binnen een maand na ontvangst van de aanvraag aan de Gebruiker worden meegedeeld.

b. Recht op rectificatie

JB Racing Promotions garandeert het recht op rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens aan de Gebruiker.

Overeenkomstig artikel 16 van de Verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. De Gebruiker brengt eerst zelf de nodige wijzigingen aan vanuit zijn gebruikersaccount, tenzij deze niet zelfstandig kunnen worden aangebracht, in welk geval de aanvraag kan worden gericht aan JB Racing Promotions.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke rectificatie van de persoonsgegevens, tenzij een dergelijke rectificatie onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vergt. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

c. Recht op uitwissing

De Gebruiker heeft het recht om in de in artikel 17 van de Verordening genoemde gevallen zo spoedig mogelijk de verwijdering van zijn persoonsgegevens te verkrijgen.

Wanneer de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van het vorige lid verplicht is deze te wissen, neemt de Verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologieën en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die dergelijke persoonsgegevens verwerken, ervan in kennis te stellen dat de betrokkene door deze voor de verwerking verantwoordelijken heeft verzocht om het verband met dergelijke persoonsgegevens of een kopie of reproductie daarvan te wissen.

De twee voorgaande leden zijn niet van toepassing voor zover een dergelijke verwerking noodzakelijk is :

 • de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • te voldoen aan een wettelijke verplichting tot verwerking krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaat waaronder de verwerkingsverantwoordelijke ressorteert, of een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen, uit te voeren;
 • de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke verwijdering van persoonsgegevens of elke beperking van de verwerking ervan, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

d. Recht om de verwerking te beperken

De Gebruiker heeft recht op een beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens in de in artikel 18 van de Verordening genoemde gevallen.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

e. Recht op gegevensportabiliteit

In overeenstemming met artikel 20 van de Verordening hebben Gebruikers recht om van JB Racing Promotions hun persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Gebruikers hebben het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat JB Racing Promotions dit verhindert, in de gevallen die voorzien zijn in de Verordening.

Wanneer de Gebruiker gebruik maakt van zijn recht op gegevensportabiliteit op grond van het vorige lid, heeft hij het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke te te laten overdragen, voor zover dit technisch mogelijk is.

De uitoefening van het recht op gegevensportabiliteit doet geen afbreuk aan het recht om gegevens te wissen. Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

Het recht op gegevensportabiliteit heeft geen invloed op de rechten en vrijheden van derden.

f. Recht van verzet en geautomatiseerde individuele besluitvorming

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens vanwege zijn/haar specifieke situatie, met inbegrip van de automatisering van gegevens door JB Racing Promotions. In overeenstemming met artikel 21 van de Verordening, zal JB Racing Promotions geen persoonsgegevens meer verwerken, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die prevaleren boven de belangen en rechten en vrijheden van de Gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.

Bij de verwerking van persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden heeft de Gebruiker te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke prospectiedoeleinden, met inbegrip van profilering voor zover deze betrekking heeft op dergelijke prospectie.

Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking met het oog op prospectie, worden de persoonsgegevens niet langer voor dat doel verwerkt.

g. Klachtrecht

De Gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens door JB Racing Promotions, aan de Gegevensbeschermingsautoriteit die bevoegd is voor het Belgische grondgebied. Meer informatie is te vinden op de website:
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

Klachten kunnen worden ingediend op de volgende adressen:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. + 32 2 274 48 00
Fax. + 32 2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be

De Gebruiker kan ook een vordering tot staking indienen bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.

10 Cookies

De Site maakt gebruik van cookies om Gebruikers van de Site te onderscheiden. Dit maakt het mogelijk om de gebruikers een betere surfervaring en een verbetering van de Site en de inhoud ervan te bieden. De doelstellingen en methodes van cookies zijn opgenomen in dit artikel.

a. Algemene principes

Een "Cookie" is een bestand dat tijdelijk of permanent op het apparaat van de Gebruiker wordt geplaatst bij het bekijken van de Site met het oog op een volgende verbinding. Dankzij cookies herkent de server het apparaat van de Gebruiker.

Cookies kunnen ook worden geïnstalleerd door derden met wie JB Racing Promotions samenwerkt.

Sommige van de cookies die gebruikt worden door JB Racing Promotions zijn noodzakelijk voor de goede werking van de Site, andere zijn nodig om de ervaring van de Gebruiker te verbeteren.

De Gebruiker kan cookies aanpassen of uitschakelen.

Door gebruik te maken van de Website stemt de Gebruiker uitdrukkelijk in met het beheer van cookies zoals beschreven in dit artikel.

b. Soorten cookies en nagestreefde doeleinden

Verschillende soorten cookies worden gebruikt door JB Racing Promotions op de Site :

 • Technische cookies: deze zijn noodzakelijk voor de werking van de Site, maken de communicatie van de ingevoerde gegevens mogelijk en zijn bedoeld om de navigatie van de Gebruiker te vergemakkelijken;
 • Analytische en publiekscookies: deze cookies maken de herkenning van de Gebruiker mogelijk en worden gebruikt om het aantal Gebruikers van de Website over een bepaalde periode te tellen. Omdat ze ook het surfgedrag aangeven, zijn ze een effectieve manier om de surfervaring van de Gebruiker te verbeteren door voorstellen en aanbiedingen weer te geven die interessant kunnen zijn voor de Gebruiker. Ze maken het JB Racing Promotions ook mogelijk om eventuele bugs op de Site te identificeren en te corrigeren;
 • Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken het gebruik van de Site door bepaalde ingevoerde keuzes te behouden (bijvoorbeeld de gebruikersnaam of taal);
 • Tracking cookies: JB Racing Promotions maakt gebruik van tracking cookies via Google Analytics, om de interactie van gebruikers met de inhoud van de Site te meten en anonieme statistieken te produceren. Deze statistieken maken het JB Racing Promotions mogelijk om de Site te verbeteren. Google ondersteunt de uitleg van deze cookies op het volgende adres:
  http://www.google.nl/intl/en_uk/policies/privacy/.

c. Bewaartermijn voor cookies

Cookies worden bewaard voor de tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken. De cookies die op de harde schijf van de Gebruiker kunnen worden opgeslagen en de opslagperiode zijn als volgt :

 • __utma: Deze cookie wordt gebruikt om unieke bezoekers van uw site te onderscheiden. Dit laatste wordt op elke bekeken pagina bijgewerkt. - 2 jaar
 • __utmb: Deze cookie wordt gebruikt om de bezoeksessie van de gebruiker bij te houden. Deze cookie vervalt zodra de gebruiker langer dan 30 minuten inactief is op uw site. Het gebruik van deze cookie in combinatie met de utmc-cookie maakt het mogelijk om bezoeken (sessies) op een bepaalde site bij te houden. Merk op dat de levensduur van cookies kan worden aangepast aan uw behoeften en specifieke kenmerken. Om dit te doen, hoeft u alleen de functie _setSessionCookieTimeout () aan te roepen. - 30 minuten
 • __utmc: Deze cookie werkt naast de __utmb-cookie om te bepalen of er een nieuw bezoek is van de huidige enkele bezoeker. - Niet gedefinieerd. Het vervalt aan het einde van de sessie
 • Deze cookie slaat alle relevante informatie op voor de identificatie van een verkeersbron. In deze cookie wordt de volgende informatie opgeslagen: de verkeersbron, het medium voor deze verkeersbron, het ingevoerde trefwoord als de internetgebruiker de site raadpleegt vanuit een zoekmachine, etc. Standaard heeft deze cookie een levensduur van 6 maanden u kunt deze limiet echter wijzigen via de functie: _setCookieTimeout () - 6 maanden
 • __utmv: deze cookie is normaal gesproken niet aanwezig in een standaardconfiguratie-trackingcode. De __utmv-cookie verwijst naar de informatie die is ingevoerd bij het aanroepen van de _setVar () -functie. Merk op dat de utmv-cookie een optionele cookie is. Dit laatste wordt alleen gebruikt door de functie setVar. - 2 jaar
 • __utmt: Deze interne cookie gemaakt door Google Analytics wordt gebruikt om het verzoek van de gebruiker te verwerken en website met verkeersstatistieken te genereren. - 10 minuten
 • CONSENT: Deze cookies van derden worden door Google Analytics gebruikt om kaarten te genereren (voor het lokaliseren van producten) en om CAPTCHA-afbeeldingen te genereren om onze spamsites te helpen beschermen. - Al het leven
 • NID: deze cookies van derden worden door Google Analytics gebruikt om kaarten te genereren (voor het lokaliseren van producten) en om CAPTCHA-afbeeldingen te genereren om onze spamsites te helpen beschermen. - 6 maanden
 • 1P_JAR Advertentiecookie die Google gebruikt om gebruikers te volgen en advertenties te targeten. - 1 minuut

d. Beheer van cookies

Als de Gebruiker niet wil dat de Website cookies op zijn harde schijf plaatst, kan hij deze eenvoudig beheren of verwijderen door zijn browserinstellingen aan te passen. Door de programmering van de browser kan de Gebruiker ook een kennisgeving ontvangen zodra een website cookies gebruikt en zo beslissen of hij deze accepteert of weigert.

Indien de Gebruiker bepaalde cookies uitschakelt, aanvaardt hij dat de Site mogelijk niet optimaal functioneert. Sommige delen van de Site zijn mogelijk niet of gedeeltelijk bruikbaar.

Indien de Gebruiker bepaalde cookies op deze manier wil beheren en/of verwijderen, kan hij/zij dit doen via de volgende link(s):

Voor Gebruikers met een browser :

 • Internet Explorer:
  https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Microsoft Edge:
  https://support.microsoft.com/nl-be/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy
 • Chrome:
  https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=nl
 • Firefox:
  https://support.mozilla.org/nl/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
 • Safari:
  https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac

Indien de Gebruiker weigert het gebruik van Google Analytics cookies toe te staan, wordt hij of zij uitgenodigd om zijn of haar browser te configureren om dit te doen op de volgende website:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

11 Beperking van aansprakelijkheid van de Verwerkings
-verantwoordelijke

De website kan links bevatten naar andere websites die eigendom zijn van derden die niet zijn gelinkt aan JB Racing Promotions. De inhoud van deze sites en hun naleving van de wet en regelgeving vallen niet onder de verantwoordelijkheid van JB Racing Promotions.

De houder van het ouderlijk gezag moet zijn uitdrukkelijke toestemming geven zodat een minderjarige jonger dan 16 jaar persoonlijke informatie of gegevens op de website kan vrijgeven. JB Racing Promotions raadt mensen die ouderlijk gezag uitoefenen over minderjarigen ten zeerste aan om verantwoord en veilig gebruik van internet te promoten. De Verwerkingsverantwoordelijke kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het hebben verzameld en verwerkt van informatie en persoonlijke gegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar wiens toestemming niet effectief wordt gedekt door die van hun wettelijke ouders of voor onjuiste gegevens - vooral met betrekking tot de 'leeftijd' die door minderjarigen wordt ingevoerd. In geen geval zullen persoonlijke gegevens worden verwerkt door de Verwerkingsverantwoordelijke als de gebruiker aangeeft dat hij jonger is dan 16 jaar.

JB Racing Promotions is niet verantwoordelijk voor verlies, corruptie of diefstal van persoonsgegevens, met name veroorzaakt door de aanwezigheid van virussen of na computeraanvallen.

12 Beveiligingsgegevens

De Verwerkingsverantwoordelijke implementeert organisatorische en technische maatregelen om een ‚??‚??passend niveau van beveiliging van de verwerking en verzameling van gegevens te garanderen. Deze beveiligingsmaatregelen zijn afhankelijk van de uitvoeringskosten met betrekking tot de aard, context en doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.
De Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt standaardcoderingstechnologieën binnen de IT-sector bij het overdragen of verzamelen van gegevens op de site.

13 Wijziging van het Privacybeleid

JB Racing Promotions behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in dit verband. De Gebruiker wordt daarom verzocht regelmatig het Privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en aanpassingen. Dergelijke wijzigingen zullen op de Site worden geplaatst of per e-mail worden verstuurd om de tegenwerpelijkheid te waarborgen.

14 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Dit Privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van Brussel, het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van JB Racing Promotions.

15 Contact

Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke op het volgende adres: wouter@mr-revmatch.com.